IT förkortningar

november 9th, 2008
förkortning uttydning förklaring
AAC Advanced Audio Coding format för komprimering av ljudfiler ursprungligen definierat i standarden MPEG-2; ska komprimera mer men ändå ge högre ljudkvalitet än MP3-formatet; används bl.a. i Apples musikspelare iPod
ACPI Advanced Configuration and Power Interface styrmetod för energisparfunktioner i Windows; jämför det äldre APM
ADB 1) Automatisk databehandling;
2) Administrativ databehandling
 
ADSL Asymmetric DSL DSL-variant som bygger på asymmetrisk förbindelse, t.ex. 1 Mbit nedströms (till användarens dator) och 64 Kbit uppströms (från datorn); maximal överföringshastighet 9 Mbit/s
AGP Accelerated Graphics Port arkitektur för lokal databuss från Intel; avsedd för 3D-grafikkort, som då får snabbare åtkomst till arbetsminnet än via PCI-bussen; det finns även en kortplats som kallas AGP-kortplats
AJAX Asynchronous Javascript and XML beteckning för ett antal metoder som används för att skapa interaktiva webbsidor så att användarna får avancerade funktioner påminnande om de i vanliga lokalt installerade program, t.ex. dra-och-släpp; på klienten används språket Javascript för att manipulera data och användargränssnitt, medan XML används vid datautbyte mellan klienten och webbservern
AMP Apache, MySQL, PHP typisk kombination av öppna program på en server för en dynamisk webbplats, bortsett från operativsystem: webbserverprogrammet Apache, relationsdatabasen MySQL och skriptspråket PHP; jämför Lamp
ANSI American National Standards Institute standardiseringsorganisation i USA
AOD Advanced Optical Disc Se HD-DVD
API Application Program Interface gränssnitt som gör det möjligt att i program och insticksmoduler utnyttja funktioner för vissa tjänster som finns tillgängliga i ett annat program eller i en funktionssamling
APM Advanced Power Management styrmetod för energisparfunktioner i Windows; jämför det nyare ACPI
ASCII American Standard Code for Information Interchange 7-bitskod för representation av alfanumeriska tecken
ASP 1) Active Server Pages;
2) Application Service Provider
1) produkt för dynamisk framställning av webbsidor;
2) programuthyrningsföretag eller annat företag som erbjuder tjänster som innebär att kunden hyr tillgången till program och drift via t.ex. Internet
ATA Advanced Technology Attachment ANSI-namnet på IDE 1)
ATAPI ATA Packet Interface tillägg till ATA-standarden för lagringsenheter som cd, dvd och zip; enligt detta överförs data i paket i stället för i sektor- eller blockform som på en hårddisk
ATX Advanced Technology Extended specifikation av storlek på moderkort och datorlåda (till pc) samt var och hur olika komponenter ska anslutas, inkl. deras höjd; jämför det nyare BTX
BBS Bulletin Board System elektronisk anslagstavla, elektroniskt diskussionsforum, elektronisk meddelandeförmedling; avser äldre uppringbara tjänster som inte ingick i Internet; motsvaras idag av Internets diskussionsforum
BD Blu-ray Disc vidareutveckling av dvd som innebär ökad lagringskapacitet; formatet stöds av Sony m.fl. och konkurrerar med HD-DVD
BD-R, BDR Blu-ray-Disc Recordable skrivbar blurayskiva
BD-RW, BDRW Blu-ray-Disc Rewritable återskrivbar blurayskiva
BIOS Basic Input Output System en samling rutiner för in- och utmatning som utnyttjas av PC-DOS, MS-DOS och program som körs i datorer som har detta operativsystem
BTX Balanced Technology Extended specifikation av storlek på moderkort och datorlåda (till pc) samt var och hur olika komponenter ska anslutas, inkl. deras höjd; ger effektivare kylning än det äldre ATX
CALS Continuous Aquisition and Life-cycle Support standard för utväxling av information i elektronisk form mellan USA:s försvarsdepartement och dess leverantörer; tidigare uttydning: Computer Aided Acquisition and Logistics Support
CCD Charge Coupled Device ljuskänslig halvledare som omvandlar mottaget ljus till spänning; vanlig i digitalkameror och bildläsare
CDMA Code Division Multiple Access 1) teknik för digital mobiltelefoni införd 1995 i USA (varumärke CDMA One); konkurrent till GSM;
2) teknik för 3G-telefoni som bygger på koddelning, att flera telefonsamtal får dela på samma radiofrekvens (typ av multiplex)
CDMA 2000   teknik för 3G-telefoni som används främst i USA; avsedd för uppgradering av s.k. CDMA One-nät
CERT Computer Emergency Response Team IT-incidentcentrum, för förklaring se nyare förkortningen CSIRT
CGI common gateway interface programgränssnitt som ger webbläsare möjlighet att anropa ett program på serverdatorn; används för åtkomst av dynamiska data, såsom data i en databas
cHTML compact HTML delmängd av HTML avsedd att användas i handdatorer och mobiltelefoner när de kopplas upp mot webben; bygger på manövrering med knappar i stället för mus
CIO Chief Information Officer IT-strateg, IT-direktör, person som ansvarar för de strategiska IT-frågorna i större företag eller organisationer; sitter ofta med i ledningen och är därmed en brygga mellan IT-avdelning och övrig verksamhet
CIS Contact Image Sensors kontaktsensor, lysdiodbaserad sensor för bildläsare, vilken gör läsarna billigare, mer kompakta och strömsnåla än med den äldre tekniken CCD, som i gengäld erbjuder högre upplösning
CMS Content Management System innehållshanteringssystem, webbpubliceringssystem; system som ger möjlighet till enkel uppdatering av en webbplats oavsett HTML-kunskaper; i regel databasbaserat (med dynamiska sidor) och åtkomligt via webbläsare (för behöriga)
CRM Customer Relationship Management system som går ut på att kundernas behov och önskemål ska tillgodoses bättre via samordning av tidigare splittrad information om kunderna i kunddatabaser, säljstödssystem och affärssystem
CRT Cathode Ray Tube katodstrålerör, används i konventionella bildskärmar, ”CRT-skärmar” och tv-apparater
CSIRT Computer Security Incident Response Team IT-incidentcentrum, organ som inrättats i många länder för att bevaka och varna för datorrelaterade hot i form av virus m.m.; i Sverige Sitic, som sorterar under Post- och telestyrelsen
CTO Chief Technology Officer teknisk chef, person på hög nivå (i USA oftast direkt under vd, CEO) som ansvarar för teknikinriktade IT-frågor i större företag eller organisationer; jämför CIO, IT-strateg
DAB Digital Audio Broadcasting digitalradio, radiosändningsteknik som medger fler kanaler på samma frekvensutrymme samt ljud i cd-kvalitet
DAS Direct Attached Storage direktansluten lagring, extern låda med ytterligare hårddiskar till större server; jämför NAS
DAT digital audio tape bandkassett för digital lagring, ursprungligen avsedd för ljud
DDoS Attack Distributed Denial of Service Attack distribuerad överbelastningsattack, överbelastningsattack där anropen sker från många olika datorer, ofta fjärrstyrda via maskar eller trojaner som infekterat dessa datorer utan ägarnas vetskap
DDR Double Data Rate dubbel datahastighet, specifikation på minneskrets som kan hantera två datavärden per klockcykel
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol kommunikationsprotokoll för Internet som tilldelar klienten en tillfällig IP-adress varje gång denna kopplar upp sig
DLL Dynamic Linked Library dynamiskt länkbibliotek med funktioner eller data som är gemensamma för flera Windowsprogram; vid start av programmet upprättar det en länk till de funktioner/data som ligger i länkbiblioteket; DLL är också den typiska filnamnsändelsen för denna typ av fil
DLP Digital Light Processing tillämpning av DMD för digital bildprojicering som är vanlig i dataprojektorer (alternativ teknik till LCD); ger ljusstarka, skarpa bilder som kan beskådas utan mörkläggning av rummet
DLT Digital Linear Tape bandkassett för digital lagring; kapacitet 10-80 Gbyte beroende på typ av kassett och komprimering
DMB Digital Multimedia Broadcasting teknik för sändning av tv till mobiltelefoner via DAB-nät; kräver en inbyggd DAB-radiomottagare i mobilen; jämför DVB-H, MBMS
DMD Digital Micromirror Device mikrokrets täckt med en stor mängd mikrometerstora tippbara speglar som sitter med en mikrometers mellanrum och där varje spegel motsvarar en bildpunkt vid grafisk återgivning
DMZ Demilitarized Zone demilitariserad zon, datornät upprättat mellan externt nät (Internet) och lokalt nät där de datorer placeras som driver tjänster som skall nås utifrån; all trafik till och från dessa tjänster regleras av en brandvägg
DNS domain name system domännamnssystemet i Internet, som hanterar översättning mellan domännamn och IP-nummer (och tvärtom)
DoS Attack Denial of Service Attack överbelastningsattack, tillgänglighetsattack, typ av sabotage där någon överbelastar en server eller router genom att sända enorma mängder felaktiga datapaket så att den till slut kraschar; tjänsten eller servicen är då ”inte tillgänglig” (denial of service)
DPI Dots Per Inch punkter per tum; hur många punkter som ryms inom en tum är ett mått som anger upplösningen hos en skrivare eller fotosättare; en vanlig upplösning hos laserskrivare är 600 DPI
DRM 1) Digital Rights Management
2) Digital Radio Mondiale
1) tekniskt innehållsskydd, skydd mot piratkopiering av e-böcker, dataprogram, filmer, musikstycken etc. som innebär krypterat innehåll + ett system som ser till att nyckeln når rätt mottagare och att alla villkor för nyttjande följs
2) digitalradioteknik baserad på SDR och komprimeringsformatet AAC
DSL Digital Subscriber Line digital abonnentanslutning, överordnad term för alla modemtekniker som använder sig av koppartråd för telefoni, dvs. det vanliga telefonnätet, för snabb överföring av data mellan telestationen och kundens dator. Kallas även xDSL för att markera att en inledande bokstav tillkommer i praktiken (t.ex. ADSL, VDSL, UDSL)
DTD Document Type Definition beskrivning av textens struktur i en viss dokumentkategori; används för SGML- och XML-dokument
DVB Digital Video Broadcasting uppsättning protokoll för att sända digital-tv från satellit, över kabelnät och från markbundna sändarmaster
DVB-C DVB-Cable DVB-protokoll för digitala sändningar i kabelnät
DVB-H DVB-Handheld DVB-protokoll för mobila mottagare; aktuellt för sändning av tv till mobiltelefoner; jämför DMB, MBMS
DVB-S DVB-Satellite DVB-protokoll för satellit-tv
DVB-T DVB-Terrestrial DVB-protokoll för digitala marknät
DVD Digital Versatile Disk (tidigare: Digital Video Disk) dvd-skiva, vidareutveckling av cd-tekniken innebärande ökad överföringshastighet och lagringskapacitet (max. 17 Gbyte mot max. 700 Mbyte för cd-rom-skivor)
DVI Digital Visual Interface teknik för överföring av data till både analoga och digitala (platta) bildskärmar; en DVI-port på grafikkortet kompletterar eller ersätter VGA-porten
DVI-D Digital Visual Interface – Digital DVI med enbart digital kapacitet; antal stift i porten: 18 (enkanalig) eller 24 (dubbla kanaler)
DVI-I Digital Visual Interface – Integrated DVI med både digital och analog kapacitet; antal stift: 18 + 4 extra för de analoga signalerna
EDGE Enhanced Data rate for Global Evolution teknik för paketförmedlad datakommunikation i GSM-nät; överföringshastighet max. 384 kbit/s (förkortningen har tidigare haft andra uttolkningar).
EDI Electronic Data Interchange standard för elektronisk överföring av strukturerade data mellan två informationssystem
EIDE Enhanced IDE (IDE-2) EIDE (IDE-2) innebär att IDE-gränssnittets elektronik är integrerad med lagringsenheten (hårddisken) i stället för att återfinnas på pc:ns moderkort eller på separat styrkort
ERP Enterprise Resource Planning resursplanering inom företag
FAQ frequently asked questions samling av frågor och svar, normalt med ursprung i verkligt ställda frågor; härstammar från Internets nätnyttsgrupper (eng. Usenet news)
FAT File Allocation Table filallokeringstabellen i Microsoft Windows 95 och 98 (FAT16, FAT32) är en form av innehållsförteckning som innehåller en hänvisning till varje fil på respektive hårddiskpartition
FLOPS Floating-point operation per second flyttalsoperation per sekund, enhet för att ange kapaciteten hos en dator när det gäller numeriska beräkningar , t.ex. 280,6 teraflops (miljarder flyttalsoperationer/s) för en av världens kraftfullaste datorer i januari 2006
FOSI Format Output Specification Instance specifikation som anger hur ett SGML-dokument ska se ut grafiskt
FSB Front Side Bus synonymt med systembuss (eng. system bus), databuss som förbinder processor med kretsuppsättning och arbetsminne
FTP File Transfer Protocol kommunikationsprotokoll som används för överföring av filer via Internet
GAN Global Area Network världsomspännande nät, t.ex. det internationella telefonnätet
GHz Gigahertz enhet för frekvens angiven i miljarder svängningar per sekund
GML 1) Generalized Markup Language;
2) Geography Markup Language
1) standard för strukturering av dokument, föregångare till SGML;
2) XML-baserad standard för överföring och lagring av geografiska vektordata
GPRS General Packet Radio Service teknik för paketförmedlad datakommunikation i GSM-nät; överföringshastighet max. 115 kbit/s
GSM Global System for Mobile Communications standardiserat system för digital mobiltelefoni som är vanligt i Europa
GUI Graphical User Interface grafiskt användargränssnitt, vilket utnyttjar symboler i stället för text; Apple Macintosh och Microsoft Windows utgör kända exempel på grafiska a.
HDCP High Definition Copy Protection; High-Bandwidth Digital-Content Protection teknik (Intel) för att motverka piratkopiering genom att kryptera överföringen av multimediefiler mellan sändare (dator, dvd-spelare, digitalbox) och mottagare (bildskärm, projektor, tv)
HD-DVD High Definition DVD
(tidigare benämnt AOD)
vidareutveckling av dvd som innebär ökad lagringskapacitet; formatet stöds av Toshiba och NEC och konkurrerar med BD
HDMI High-Definition Multimedia Interface gränssnitt (vidareutveckling av DVI) som överför både bild och ljud digitalt från pc, dvd-spelare eller digitalbox till tv eller projektor; hanterar även krypterade signaler (HDCP); Alla enheter måste ha HDMI-kontakter; ”Scartkontaktens efterträdare”
HDTV High-Definition TV högupplösnings-tv, skarp-tv, tv med klart högre upplösning än en vanlig tv och därmed en kraftigt ökad detaljrikedom och skärpa
HSCSD High Speed Circuit Switched Data vidareutveckling av GSM-tekniken där man genom att utnyttja fler s.k. tidsluckor ökar överföringshastigheten till maximalt 43 kbit/s; mindre intressant i och med GPRS-tekniken
HSDPA High Speed Downlink Packet Access teknik för att öka överföringshastigheten nedströms (till mobilen) i 3G-tekniken WCDMA; maximal hastighet är nominellt 14 Mbit/s, i praktiken 2-3 Mbit/s
HSPA High Speed Packet Access överordnad term för metoder att öka överföringshastigheten i 3G-tekniken WCDMA, se vidare HSDPA och HSUPA; populärt kallat ”turbo 3G”
HSUPA High Speed Uplink Packet Access teknik för att öka överföringshastigheten uppströms (från mobilen) i 3G-tekniken WCDMA
HTML Hypertext Markup Language standard, baserad på SGML, för strukturering av information på bl.a. webbsidor och i e-post
HTPC Home Theater PC mediecenter, pc som kan ersätta eller komplettera dvd-spelare, stereoanläggning, tv, hemmabiosystem m.m.; en sådan pc är extra tystgående för att inte störa ljudupplevelsen
HTTP Hypertext Transfer Protocol kommunikationsprotokoll för överföring av bl.a. HTML-dokument på Internet
I/O Input/Output inmatning/utmatning; datorns kommunikation via sin kringutrustning med användare, sina lagringsenheter, med andra datorer i datornät; i/o-enheter: in- och utmatningsenheter som tangentbord och bildskärm
ICE In Case of Emergency ”i nödsituation”, internationellt gångbar förkortning som mobiltelefonägare kan lägga till före viktigaste anhörigs namn i mobiltelefonens adressbok för att underlätta för räddningspersonal
ICQ ”I-Seek-You” ljudlik förkortning och varunamn för ett populärt snabbmeddelandeprogram
ICT Information and Communications Technology  
IDE 1) Integrated Drive Electronics;
2) Integrated Development Environment
1) elektroniskt gränssnitt mellan moderkortets databuss och lagringsenheten på en persondator; även känt som ATA;
2) programmeringsmiljö, vanligen ett integrerat program bestående av en kodredigerare, en kompilator, en avlusare och en GUI-byggare
IDN Internationalized Domain Name internationaliserat domännamn, standardiserad teknik som gör det möjligt att använda nationella tecken som åäö i domännamn (från hösten 2003)
IKT Informations- och kommunikationsteknik  
IMAP Internet Message Access Protocol (tidigare Interactive Mail Access Protocol) standardiserat klient-serverprotokoll för e-post som bl.a. medger att inkommande brev ligger kvar på e-postservern och selektivt kan hämtas till valfri dator
IP Internet Protocol en uppsättning regler för kommunikation mellan datorer på Internet
ISA Industry Standard Architecture arkitektur för lokal databuss, framtagen på 80-talet för IBM PC/XT och AT, på 90-talet avlöst av PCI-arkitekturen; det finns även en kortplats som kallas ISA-kortplats
ISDN Integrated Services Digital Network ordagrant ”digitalt flertjänstnät”, en tjänst i det vanliga telenätet som innebär att ljud, data och bild sänds i samma ledningar
ITU International Telecommunication Union Internationella teleunionen, FN-organ för telekommunikationssamarbete, <http://www.itu.int/>
ITU-T (f.d. CCITT) ITU Telecommunication Standardization Sector ITU:s standardiseringsavdelning, <http://www.itu.int/ITU-T/>
JPEG, JPG Joint Photographic Experts Group vanligt, förlustbringande kompressionsformat för fotografiska bilder; bildfiler enligt detta format har jpeg eller jpg som filnamnsändelse
KVM switch Keyboard, Video, Mouse switch KVM-omkopplare; tillsats som gör att flera datorer kan manövreras med bara en uppsättning tangentbord, skärm och mus; vanligt i serverhallar
LAMP Linux, Apache, MySQL, PHP typisk kombination av öppna program på en server för en dynamisk webbplats: operativsystemet Linux, webbserverprogrammet Apache, relationsdatabasen MySQL och skriptspråket PHP; jämför AMP
LAN Local Area Network lokalt datornät, oftast begränsat till ett eller flera hus som tillhör samma organisation (t.ex. ett företag, en skola eller en bostadsrättsförening)
LCD Liquid Crystal Display LCD-skärm, platt bildskärm som bygger på teknik med flytande kristaller
LOL laugh (ing) out loud; lots of love ung. ”haha”, humörangivelse vid chattande; flera engelska uttydningar förekommer
LPI Lines Per Inch linjer per tum; hur många punktlinjer som ryms per tum är ett mått som anger linjetäthet (rastertäthet) eller upplösning vid utskrift av fotografiska bilder eller i en tryckprocess; värdet beror på skrivare och papperstyp
Mac Macintosh kortform för Apple Macintosh
MAC address Media Access Control address MAC-adress, numerisk maskinvaruadress unik för varje nod i ett datornät; i en pc ansluten till Internet är IP-numret kopplat till nätkortets MAC-adress
MBMS Multimedia Broadcast Multicast Service teknik för sändning av tv till mobiltelefoner via 3G-nät; jämför DMB, DVB-H
MBR Master Boot Record startsektor på pc-hårddisk; här lagras program som används för att starta datorn, så om startsektorn har blivit skadad hittar inte bios något operativsystem på hårddisken och kan därmed inte starta det
MDB Manuell databehandling  
MFT Master File Table filallokeringstabellen i NTFS är en form av innehållsförteckning som innehåller en pekare till varje fil på respektive partition
MHz Megahertz enhet för frekvens angiven i miljoner svängningar per sekund
MIME Multipurpose Internet Mail Extensions standard för e-brevs format som medger att mycket annat kan ingå än bara ren text lagrad i den amerikanska teckenkoden ASCII, framför allt tecknen från andra teckenkoder (t.ex. å, ä, ö) men även bilagor med grafik-, ljud- och programfiler
MP3 MPEG (Moving Picture Expert Group) Audio Layer 3 standardiserat filformat för komprimerad ljudinformation
MUD Multi User Dungeon form av textbaserade rollspel via Internet eller BBS
NAS Network Attached Storage datornätsansluten lagring; datalagring som sker på hårddiskenhet som är direkt ansluten till lokalt datornät i stället för att finnas i filserver; jfr SAN
NAT Network Address Translation adressöversättning, primärt i syfte att flera datorer ska kunna dela på en publik IP-adress; routern tar den IP-adress som visas utåt medan arbetsstationerna i det lokala datornätet får interna IP-adresser av routern; därmed skyddas arbetsstationerna dessutom från olika typer av attacker utifrån
NIC Network Interface Card nätkort, instickskort för anslutning till datornät
NNTP Networks News Transfer Protocol protokoll som kan utnyttjas av de program som används för att läsa och skicka inlägg till diskussionsgrupper på Internet med användning av Usenet-News-teknik
NTFS NT File System filhanteringssystem som används i Microsoft Windows NT, 2000 och XP och som bl.a. kan hantera långa filnamn och mycket stora lagringsmedier
OCR optical character recognition optisk teckenigenkänning, bildtolkningsteknik som omvandlar en bild av en textmassa (t.ex. en boksida som man läst in med en bildläsare) till samma text i redigerbar elektronisk form
ODBC Open Database Connectivity gränssnitt (API) som används i databasprogram för att hämta data från databaser som lagrats i andra databasformat
ODF Open Document Format öppet XML-baserat format för ordbehandlare, kalkylprogram och presentationsprogram; framtaget för att utgöra ett alternativ till Microsofts motsvarande slutna format; används bl.a. av kontorspaketet Open Office
OEM Original Equipment Manufacturer kan avse såväl det företag som tillverkar den produkt som sedan säljs under ett annat företags varumärke som det företag som säljer produkten; oklarheten gör att vi avråder från användning!
OLAP Online Analytical Processing flerdimensionellt analys- och beslutsstöd
PATA, P-ATA Parallell ATA uttryck som uppkommit för att förtydliga skillnaden mellan det äldre ATA och det nyare SATA, seriell ATA
PC Personal Computer persondator
PCI Peripheral Component Interface arkitektur för lokal databuss från Intel; ersätter/kompletterar ISA-bussen sedan 1993; det finns även en kortplats som kallas PCI-kortplats
PCIE PCI Express arkitektur för lokal databuss från Intel; avsedd att efterträda de äldre och långsammare PCI och AGP; avsedd för bl.a. 3D-grafikkort
PDF Portable Document Format filformat från Adobe för att underlätta återgivning av dokument med bibehållen grafisk utformning i olika datormiljöer; används bl.a. av Adobe Acrobat
PHP PHP: Hypertext Preprocessor (tidigare Personal Home Page tools) skriptspråk för generering av dynamiska webbsidor på webbservrar
PNG Portable Network Graphics filformat för förlustfri komprimering av bildinformation, tänkt som fritt användbart alternativ till de patentskyddade GIF- och TIFF-formaten
PoE Power over Ethernet standard för strömförsörjning via datornät, t.ex. av (bevaknings)kameror, IP-telefoner och accesspunkter för trådlösa nätverk
POP Post Office Protocol protokoll för överföring av e-post från server till klient
PPI Pixels Per Inch bildpunkter per tum; hur många bildpunkter, pixlar, som ryms per tum är ett mått som används för att ange upplösningen på en bildläsare eller bildskärm; en vanlig bildskärmsinställning är 1024 x 768 bildpunkter i bredd och höjd
PPP Point-to-Point Protocol protokoll för uppringd Internetförbindelse via modem; PPP är snabbare än det äldre protokollet SLIP och har dessutom funktioner som komprimering, feldetektering och stöd för dynamiska IP-adresser
PPPoE PPP over Ethernet PPP-protokollet kompletterat med funktioner för autentisering; används av vissa bredbandsleverantörer
PPTP Point to Point Tunneling Protocol utvidgning av PPP som utnyttjar tunnling, dvs. inkapsling av datapaket, vanligen för att skapa ett VPN
PSTN Public Switched Telephone Network det allmänna telefonnätet
PTS Post- och telestyrelsen myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation (telekommunikationer, IT och radio) och post <http://www.pts.se/>
Q&A questions and answers samling av frågor och svar, ofta påhittade, med marknadsförings- eller upplysningssyfte
QVGA Quarter VGA grafikstandard för bildskärmar med upplösningen 320 x 240 bildpunkter; används för skärmar till handdatorer och mobiltelefoner; namnet kommer av att upplösningen är fjärdedel av den i ursprungliga VGA,640 x 480 bildpunkter
RAID Redundant Array of Independent Disks, ursprungligen Redundant Array of Inexpensive Disks metod för att höja datasäkerheten hos hårddiskar genom att fördela data på flera hårddiskar på ett sådant sätt att datamängden kan rekonstrueras även om någon av diskarna går sönder; dessutom ett speciellt sätt att fördela data på hårddisken så att det går snabbt att läsa och skriva
RAKEL Radiokommunikation för effektiv ledning gemensamt Tetrabaserat radiokommunikationssystem i Sverige för skydds- och säkerhetsmyndigheter som beräknas införas i etapper under 2005-2010 med Krisberedskapsmyndigheten som huvudman
RAM Random Access Memory läs- och skrivminne, minnesmedium som är både läsbart och skrivbart
RDF Resource Description Framework XML-tillämpning avsedd att knyta metadata till innehållet i dokument på webben; byggsten i ”den semantiska webben”
RFID Radio Frequency Identification radiofrekvensidentifiering; teknik för trådlös överföring av små datamängder på korta avstånd mellan speciella kretsar och sändare/mottagare.
RoHS Restriction of Hazardous Substances EU-direktiv som reglerar användningen av miljöfarliga ämnen som bly och bromerade flamskyddsmedel i elektronikprodukter. bl.a. persondatorer; direktivet förbjuder inte användningen av de akuella ämnena men begränsar dem så mycket som möjligt
ROM Read-Only Memory läsminne, minnesmedium vars innehåll enbart är läsbart och därmed inte möjligt att modifiera
RSS 1) RDF Site Summary
2) Really Simple Syndication
3) Rich Site Summary
(nr 1 nyaste uttydningen, nr 3 äldsta)
XML-tillämpning som ansluter till Resource description framework (RDF) från World Wide Web Consortium; nyheter via RSS innebär att användaren får dem i kortform med några rader text och en länk till den kompletta texten; på så sätt kan senaste nytt och diskussionsinlägg på förvalda webbplatser (t.ex. tidningar, bloggar, diskussionsforum) enkelt bevakas
RTF Rich Text Format filformat från Microsoft som används för överföring av formaterade dokument mellan olika program och datorer
SAN Storage Area Network lagringsnät; delnät i lokala datornät där stora hårddiskar via växlar är förbundna sinsemellan och med servrarna, oftast via s.k. fibre channel-teknik; används vanligen när man har höga krav på snabb åtkomst till stora databaser
SAS Serial Attached SCSI nyare version av SCSI-standarden som bl.a. medger inkoppling av ännu fler hårddiskar
SATA, S-ATA Serial ATA seriell ATA, vidareutveckling av det vanliga ATA, som bygger på parallell dataöverföring; möjliggör smidigare kablage i datorlådan samt högre överföringshastighet
SCSI Small Computer Systems Interface gränssnitt för anslutning av kringutrustning till persondatorer och liknande; utläses ofta [skussi]
SD Secure Digital ett SD-kort är ett mycket litet flashminneskort i storlek 24 x 32 mm; vanlig minnesutbyggnad i handdatorer och digitalkameror
SDH Synchronous Digital Hierarchy teknik för dataöverföring i optiska fibernät; hastighet maximalt 10 Gbit/s
SDR Software Defined Radio programvarudefinierad radio, teknik innebärande att en generell signalprocessor med tillhörande program hanterar alla inkommande radiosignaler
SEO Search Engine Optimization sökmotoroptimering, att en webbplats utformas så att den hamnar så högt upp som möjligt, högrankas, i söktjänsters träfflistor, t.ex. hos Google och Yahoo
SGML Standard Generalized Markup Language standard för strukturering av dokument; efterföljare till GML
SITIC Sveriges IT-incidentcentrum organ som bevakar, varnar och ger råd angående IT-incidenter; sorterar under PTS <http://www.sitic.se/>
SLI Scalable Link Interface grafikprocessortillverkaren Nvidias teknik för ökade 3D-grafikprestanda i pc via körning av två identiska grafikkort i tandem; både grafikkorten och moderkortet måste vara SLI-anpassade
SLIP Serial Line Internet Protocol protokoll för uppringd Internetförbindelse via modem; föråldrat och ersatt av PPP
SMS Short Message Service teknik för utväxling av textmeddelanden mellan mobiltelefoner
SMTP Simple Mail Transfer Protocol kommunikationsprotokoll för överföring av e-post
SOHO Small Office/Home Office ”hemmakontor”; vanlig förkortning i samband med marknadsföring av program riktade till riktigt små företag, enmansföretag etc.
SPI Stateful Packet Inspection dynamisk paketfiltrering, brandväggsfunktion som inte bara kontrollerar pakethuvudet (avsändare och mottagare) utan även undersöker paketens innehåll och utifrån det utför en kontextbaserad klassificering och filtrering
SPIM SPam over Instant Messaging SPIM, skräppost via snabbmeddelanden
SPIT SPam over Internet Telephony SPIT, skräppost via Internettelefoni
SQL Structured Query Language standardiserat språk för frågeställning, hantering och manipulation av data i relationsdatabaser
SSID Server Set Identifier namn som åsatts ett trådlöst nät; den öppna utsändningen av SSID stängs ofta av för att försvåra snyltsurfning
STP shielded twisted pair skärmad tvinnad parkabel
SVCD Super Video Compact Disc komprimerat format (MPEG-2) för lagring av film på vanliga cd-skivor, förbättrad bild- och ljudkvalitet än hos föregångaren VCD men sämre än hos dvd-formatet; ca 60 minuter film/skiva; spelas upp i dvd-spelare eller i cd-läsare i dator med rätt programvara
SVG Scalable Vector Graphics vektor- och xml-baserad W3C-standard för att beskriva tvådimensionell grafik; vektorbaserad grafik beskrivs med formler och inte med de individuella bildpunkter som bilden består av vid presentation; därmed blir grafiken skalbar, så att bildens storlek kan ändras utan att tappa i kvalitet
SVGA Super VGA vidareutveckling av VGA som stöder högre upplösning, 800 x 600 bildpunkter
TAPI Telephone Application Programming Interface gränssnitt för kommunikation mellan en dator med Windows och ett telefonisystem
TCP Transmission Control Protocol protokoll i TCP/IP-nät; möjliggör för två värddatorer att etablera förbindelse med varandra och utbyta dataströmmar och säkerställer att alla datapaket kommer fram och att de levereras i samma ordning som de sändes
TDD Time Division Duplex teknik som ingår i 3G-standarden UMTS; kan endast överföra datatrafik men är snabbare på det än WCDMA
TDMA Time Division Multiple Access teknik för digital överföring av radiosignaler; bygger på tidsuppdelad överföring av samtalen så att varje samtal tilldelas en tidslucka på en viss frekvens; ingår i GSM-tekniken.
TETRA Terrestrial Trunked Radio (tidigare Trans-European Trunked Radio) markbaserad trunkad radio, teknik för mobilradionät speciellt avsedda för gruppkommunikation; den enskilde användaren uppfattar det som om man har en egen radiokanal för sin arbetsgrupp, men i själva verket delar en mängd användare på en bank av kanaler, trunken, som radionätet delar ut alltefter behov; inriktat på behoven hos polis, räddningstjänst och andra organisationer med stora fordonsflottor
TFT Thin Film Transistor aktiv matris, teknik som används för platta färgbildskärmar, TFT-skärmar
TFTP Trivial File Transfer Protocol enkel form av FTP som använder UDP och som saknar säkerhetskontroller; används ofta av servrar för att starta disklösa arbetsstationer
TLD Top Level Domain toppdomän
TWAIN ”Technology (Toolkit) Without An Interesting Name” gränssnitt (API) för kommunikation mellan bildbehandlingsprogram och en bildläsare eller digitalkamera; Nya bildläsare brukar levereras med drivrutiner för TWAIN; namnet är hämtat ur Kiplings The ballad of East and West: ”… and never the twain shall meet …” vilket avspeglar tidigare problem med att koppla bildläsare till pc. Den populära efterhandskonstruktionen ”Technology without …” lever dock sitt eget liv
UDMA Ultra DMA, Ultra Direct Memory Access vidareutveckling av ATA-3-standarden till dubbla överföringshastigheten; även känt som ATA-4
UDP User Datagram Protocol protokoll som i likhet med TCP ligger ”ovanpå” IP men som saknar felkorrigering och flödeskontroll; används bl.a. för direktuppspelat ljud och videosändningar där det är viktigt att data kommer i en jämn ström
UDSL Universal DSL DSL-variant som är snabbare än och bakåtkompatibel med ADSL och VDSL; maximal överföringshastighet 200 Mbit/s inom visst avstånd från telestationen
UMTS Universal Mobile Telecommunications System den s.k. tredje generationens system för mobiltelefoni som klarar dataöverföring i så höga hastigheter att åtkomst av information från Internet och många andra Internettjänster blir praktiskt möjliga
UPS Uninterruptible Power Supply strömkälla, ofta batterier, som fungerar även vid kortare avbrott på elnätet
URI Uniform Resource Identifier generell resursidentifierare; unik adress till alla slags resurser på webben såsom HTML-dokument, bilder, video och dataprogram; överordnad URL och URN
URL Uniform Resource Locator generell resurspekare, webbadress; typ av URI som definierar var och hur en resurs, t.ex. ett dokument, kan hämtas
URN Uniform Resource Name generellt resursnamn; typ av URI som identifierar själva resursen, inte var den finns att hämta och som därför är oberoende av lokalisering; syntaxen liknar den för URL, t.ex. pekar ”urn:isbn:0451450523” mot en bok med angivet ISBN-nummer
USB Universal Serial Bus standardiserad seriebuss för datakommunikation
UTP unshielded twisted pair oskärmad tvinnad parkabel
UWB Ultra Wide Band radioteknik som kan bli alternativ till Bluetooth för trådlös dataöverföring; första generationens utrustning väntas klara 500 Mbit/s
W3C World Wide Web Consortium
< http://www.w3.org/>
< http://www.w3c.se/>
Internetanknuten organisation som utvecklar specifikationer, riktlinjer, programvara och verktyg för att se till att webben når sin fulla potential som ett forum för information, handel och gemensam förståelse; det svenska kontoret finns på SICS, Swedish Institute of Computer Science, <http://www.sics.se/>.
WAN Wide Area Network icke-lokalt datornät, normalt bestående av två eller flera lokala datornät (LAN)
WAP wireless application protocol protokoll för trådlös överföring av data som sedan kan visas i t.ex. ett mobiltelefonfönster
VCD Video Compact Disc komprimerat format (MPEG-1) för lagring av film (bild+ljud) på vanliga cd-skivor; ca 60 minuter film/skiva; spelas upp i dvd-spelare eller i cd-läsare i dator med rätt programvara; vanligt i Asien; jämför det nyare SVCD
WCDMA Wideband CDMA teknik för 3G-telefoni som används främst i Europa, Afrika och Asien; utvecklad för uppgradering av befintliga GSM-nät till 3G-nät
VDSL Very high bit-rate DSL DSL-variant som är snabbare än ADSL; maximal överföringshastighet 50 Mbit/s inom visst avstånd från telestationen
WEP Wired Equivalent Privacy enkel form av kryptering av dataöverföring i trådlösa nät (WLAN); jämför det nyare WPA
VGA Video Graphics Array grafikstandard för pc; bygger på analoga signaler och stöder upplösningen 640 x 480 bildpunkter i grafiskt läge (vid 16 färger)
Wi-Fi Wireless Fidelity trådlöst lokalt nät (WLAN) med så hög kapacitet att det kan kallas bredband; anspelar på beteckningen Hi-Fi som tidigare användes om ljudanläggningar som lät bättre än genomsnittet
WMA Windows Media Audio format från Microsoft för komprimering av ljudfiler; komprimerar mer än mp3 (filändelse: wma)
VoIP Voice over Internet Protocol teknik för överföring av tal via Internetprotokollet IP; utnyttjas i IP-telefoni (Internettelefoni)
WPA WiFi Protected Access säkrare form av kryptering av dataöverföring i trådlösa nät (WLAN) än WEP
VPN Virtual Private Network tjänst som innebär att lokala nät och telefonnät inom ett företag samt distansarbetande anställdas datorer och telefoner kopplas samman i en tele- eller datanätoperatörs nät på ett sådant sätt att det för användarna ter sig som ett enda företagsnät
XBRL eXtensible Business Reporting Language språk för finansiell rapportering som bygger på ett internationellt standardiserat XML-baserat format för ekonomisk information
XGA eXtended Graphics Array grafikstandard för pc; stöder upplösningen 640 x 480 bildpunkter (vid 65536 färger), 1024 x 768 bildpunkter (vid 256 färger)
XHTML Extensible HyperText Markup Language omskrivning av HTML baserad på och anpassat till XML, Extensible Markup Language; XHTML 1.0 avlöste i januari 2000 HTML 4.01 som ”officiell” version av HTML, se även < www.w3.org/MarkUp/#recommendations>.
XML Extensible Markup Language förenklad variant av SGML anpassad för användning på Internet
XSL Extensible Style Sheet Language beskrivningsspråk för dokumentformatering i XML
Kommentarer är avstängda.